°C
   2024 07 16 Antradienis

   Z. Vaišvila ir dar du signatarai prieš Popiežiaus vizitą aplankys Lietuvos Prezidentę

   Nuotrauka: A. Butkevičius | Z. Vaišvila | Br. Genzelis | BNS

   2018-09-07 12:00:00

    Š.m. sausio 5 d. LGGRTC svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbė savo dokumentus, kad mirusieji garbingi Lietuvos žmonės kardinolas Vincentas Sladkevičius, Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis buvo slaptais KGB agentais. Tai padaryta nepateikus įrodymų ir nesikreipus į Liustracijos komisiją dėl bendradarbiavimo fakto nustatymo, remiantis taip skelbiamu KGB agentų žurnalu, kuriame a. a. kardinolas įrašytas vienas paskutiniųjų ranka. 

   Artimųjų prašymu tarpžinybinė liustracijos komisija paskelbė sprendimus, kad D. Banionis ir S. Sondeckis nebendradarbiavo. Dėl a.a. kardinolo V. Sladkevičiaus, vieno mūsų dvasinio Atgimimo simbolių, nebuvo kam kreiptis. Signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos prašymu Seimo valdyba svarstė šios provokacijos prieš Romos katalikų Bažnyčią popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą išvakarėse priežastis ir LGGRTC vadovės T. B. Burauskaitės tokios provokacijos motyvus, nes signatarams ji raštu paaiškino, kad tai padaryta raginant politikams. Tai padariusių politikų T. B. Burauskaitė neatskleidė ir Seimo valdybai, nors LGGRTC yra Seimui atskaitinga valstybės įstaiga.

   T. B. Burauskaitė Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui patvirtino, kad šie garbingi Lietuvos žmonės nebuvo KGB agentais, tačiau atsisakė juos pašalinti iš šių šmeižikiškų www.kgbveikla.lt puslapių.

   Dėl tokio nesuprantamo ir nepaaiškinamo T. B. Burauskaitės elgesio Seimo valdyba pavedė Seimo valstybės istorinės atminties komisijai skubiai ištirti šį klausimą ir iki popiežiaus vizito pateikti išvadas Seimui svarstyti.

   Signatarai Br. Genzelis, A. Butkevičius ir Z. Vaišvila, nesulaukę popiežių iškvietusios Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės reakcijos į tai, raštu pakartotinai kreipėsi į Respublikos Prezidentę ir pranešė jai, kad yra priversti pasinaudoti signatarų statuso įstatymu, suteikiančiu jiems teisę pateikus signataro pažymėjimą be eilės būti priimtiems ir Respublikos Prezidento. Todėl jie drauge su žiniasklaida ateina pas Prezidentę D. Grybauskaitę š.m. rugsėjo 20 d. 10 val.

   Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis š.m. rugsėjo 22 - 23 d.d.

   Signatarų rūpestį padidino tai, kad okupacinės valdžios persekiotas a. a. V. Sladkevičius, 1957 m. konsekruotam vyskupui,valdžia neleido eiti vyskupo pareigų, draudė kitiems kunigams su juo susitikinėti, buvo ištremtas, tuo tarpu nesuprantama Lietuvos valdžios pozicija žeidžia ir Lietuvos tikinčiuosius, ir valstybės svečią. Nedera kviesti į Lietuvą Šventąjį Tėvą, norint „padidinti Lietuvos visuomenės vertybinius aruodus", o gavus sutikimą dėl šio vizito be jokių įrodymų viešai apšmeižti Romos Katalikų bažnyčios Lietuvoje Atgimimo laikotarpio simbolį kardinolą V. Sladkevičių.

   Popiežius Pranciškus prieš metus paskelbė palaimintuoju arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris 1956 m. V. Sladekvičiui suteikė garbės kanauninko titulą, kurį 1957 m. popiežius Pijus XII paskyrė Kaišiadorių vyskupo sosto augziliaru sedi datus ir kuris 1957 m. buvo konsekruotas vyskupu. 1988 – 1993 m. V. Sladkevičius buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 1988 m. popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas kardinolu. Tai buvo antrasis kardinolas per visą Lietuvos istoriją. Nuo 1989 m. - Kauno arkivyskupas.

   Signatarų nuomone, Respublikos Prezidentė yra atsakinga už šį skandalingą neveikimą.

   Signatarų raštas LR prezidentei:


    

   Skaityti komentarus